گروه زیست ارومیه

دنیای پیرامون

گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

 

تئوری آزمایش :

1) ابتدا 6 لوله آزمایش اختیار میکنیم در اولی 10 سی سی آب مقطر ،در دومی 2 سی سی گلوکز و 8 سی سی آب مقطر می ریزیم و بدین ترتیب محلول های 0.2-  0.4- 0.6 –  0.8 و گلوکز خالص 10 سی سی بدست می آید . روی هر کدام از لوله ها 1 سی سی محلول بندیکت آبی رنگ می ریزیم. لوله ها را در آب جوش قرار می دهیم تا کمپلکس آجری رنگ ایجاد شود . هر چه غلظت گلوکز بیشتر باشد رسوب آجری بیشتر و میزان جذب بیشتر خواهد بود . هر رقتی یک ماکزیمم جذب دارد طول موجی که ماکزیمم جذب را نشان میدهد در دستگاه اسپکتوفتومتری تنظیم می کنیم و مقادیر جذب در طول موج ماکزیمم را بدست می آوریم .بعد دستگاه را روی طول موج ماکزیمم تنظیم کرده و مقدار جذب در رقت های متفاوت را یادداشت می کنیم. 2) در ادامه همین آزمایش ریشه نخود را شسته و خشک شده  در هاوون چینی با 20 سی سی آب مقطر می کوبیم سپس آن را از صافی می گذرانیم .1 سی سی از آن را برداشته با 9 سی سی آب رقیق می کنیم و درون لوله آزمایش آن را به مدت 15 دقیقه در آب جوش می گذاریم .سپس لوله را خنک کرده تکان می دهیم و آن را در دستگاه اسپکتو فتو متری  با طول موج منحنی استاندارد می گذاریم عدد بدست آمده را یادداشت می کنیم.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:56  توسط آيسا  |